Jumaat, Februari 05, 2010

PANDUAN PENGURUSAN DISIPLIN 2010 SMKBJ

BAB 1

PENGENALAN

Pendahuluan

Sekolah adalah wadah pendidikan yang sentiasa berusaha untuk memperkembang potensi individu dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual serta dapat memberi sumbangan bermakna kepada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Semua pelaksanaan pendidikan yang mencakupi bidang kurikulum, kokurikulum, khidmat tolong bantu, profesionalisme guru, pengurusan tenaga kerja, kebajikan disiplin pelajar serta yang berkaitan adalah berpusat kepada institusi pendidikan.

Dalam senario ini pula, proses pendidikan dan pembelajaran di negara kita merupakan satu isu yang sentiasa bergerak dan berubah mengikut kehendak perubahan negara. Fenomena salah laku pelajar juga turut berubah dan kian rencam. Sejajar dengan itu perlu dilahirkan sebuah buku panduan untuk memantapkan pengurusan disiplin di sekolah-sekolah. Panduan serta maklumat yang tepat dan terkini adalah penting diselaraskan dalam menangani masalah disiplin pelajar ini.

Jabatan Pendidikan Negeri Johor sedar akan masalah yang wujud dari fenomena salah laku pelajar di negeri ini dan satu langkah yang pragmatik harus diambil. Sebagai sebuah institusi pendidikan, Jabatan Pendidikan negeri Johor mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam usaha membendung perbuatan melanggar disiplin sekolah di kalangan pelajar terutama di sekolah-sekolah bantuan kerajaan. Memandangkan peningkatan jumlah salah laku pelajar yang terlibat dalam perlanggaran disiplin seperti ponteng sekolah, ponteng kelas, melawan guru, gangsterism, merokok dan seumpamanya semakin berleluasa, adalah difikirkan satu tatacara tindakan patut diadakan sebagai panduan kepada pihak sekolah untuk bertindak terhadap pelajar-pelajar manakala tindakan itu tidak mudah goyah oleh cabaran luar.

Buku Panduan Pengurusan Disiplin Sekolah bertujuan untuk memberi panduan kepada pengetua, guru besar dan guru-guru dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang berhubungkait dengan disiplin pelajar di sekolah. Bab 2 buku ini akan memberi panduan tentang segala aspek pendokumentasian disiplin. Pihak sekolah diharap dapat memastikan segala aspek yang termuat dalam bab ini dimiliki sepenuhnya.

Bab 3 pula menyediakan prosedur tindakan yang wajar diambil berdasarkan kategori kesalahan – ringan, sederhana, berat dan jenayah yang dilakukan. Hal ini merangkumi dokumen-dokumen yang perlu ada dalam setiap tindakan. Adalah dinasihatkan agar semua pengetua, guru besar dan guru-guru benar-benar memahami,menguasai dan akur kepada setiap prosedur tindakan disiplin yang telah digariskan dalam buku ini untuk mengelakkan pihak sekolah dicabar oleh mana-mana pihak yang tidak puas hati.

Bab 4 mengandungi pelbagai cadangan program bagi tujuan mempertingkatkan mutu disiplin di sekolah-sekolah.Program-program tersebut merupakan sebahagian daripada strategi pembangunan disiplin pelajar.Pihak sekolah boleh mengubahsuai program bagi memenuhi keperluan setempat.

Pada keseluruhannya penghasilan Buku Panduan Pengurusan Disiplin Pelajar berasaskan prinsip-prinsip garis panduan berkaitan pengurusan berkualiti serta berbudayakan kecemerlangan ini, akan mencapai matlamat “ Zero Defect” serta dapat merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020.

Rasional

Sejak kebelakangan ini, sekolah dilihat sebagai sebuah rumah kaca. Pelajar dirotan hingga tercedera, pelajar dicubit hingga berdarah, berlari dengan memakai seluar dalam, dijemur di tengah padang dan sebagainya, segera mendapat liputan media massa. Segala tindak tanduk pihak sekolah dalam menangani disiplin pelajar-pelajar telah menjadi pengetahuan masyarakat umum.

Di samping itu terdapat pula insiden-insiden yang berlaku secara senyap-senyap di dalam bilik darjah dan juga di persekitaran sekolah serta terlindung daripada penglihatan kita; pelajar-pelajar disingkir dengan cara dipandang sepi atau dilontar kata-kata kesat. Ketidakselarasan dalam mengambil tindakan terhadap salah laku pelajar-pelajar ini telah meninggalkan impak terhadap sekolah dan institusi pendidikan. Sementelah pihak masyarakat semakin sedar dan lebih sensitif terhadap ketidaksepadanan dan ketidakadilan pihak sekolah mengambil tindakan disiplin. Rasa tidak puas hati masyarakat umum ini sudah pasti akan menjejaskan kewibawaan kita sebagai pendidik.

Justeru itu, satu prosedur yang lebih mantap dalam mengurus disiplin pelajar-pelajar di sekolah adalah amat diperlukan.

Matlamat

Buku panduan ini bermatlamat untuk mewujudkan suasana yang harmoni antara sekolah dan masyarakat. Manakala pelajar-pelajar akan berasa diri mereka selamat, serta dihargai bagi merangsang pembelajaran.

Objektif

Buku panduan ini diharap dapat:-

1. dijadikan satu dokumentasi mengurus disiplin pelajar dengan lebih bersistematik dan mudah rujuk.

2. mewujudkan keselarasan dalam membuat keputusan di kalangan pengurus disiplin

3. meningkatkan kecekapan pengurusan disiplin di sekolah .

4. meminimumkan masalah salah laku pelajar-pelajar di sekolah di seluruh negeri Johor.

BAB 2

PENDOKUMENTASIAN

Pengenalan

Pendokumentasian ini sebagai garis panduan melaksanakan tindakan disiplin dengan cara yang betul dan berkesan, berasaskan dokumen-dokumen yang sahih. Pengetua/Guru dan guru-guru perlu mengetahui jenis-jenis dokumen yang perlu ada sebagai panduan dan rujukannya supaya tatacara yang diambil tidak menimbulkan masalah perundangan.

Sekolah perlu mempunyai sistem penyimpanan dan kawalan dokumen yang teratur dan kemas serta memastikan segala maklumat disebarkan untuk panduan dan pengetahuan semua warga sekolah termasuk ibu bapa dan penjaga.

Dokumen-Dokumen Yang Perlu Ada

Rujukan

1. Ordinan Pelajaran

1.1 SCHOOL (SOCIETIES) REGULATIONS 1956

1.2 SCHOOL (TOURS) REGULATIONS 1957

1.3 SCHOOL (MAGAZINES) REGULATIONS

1.4 EDUCATION (SCHOOL DICIPLINE) REGULATIONS 1959

1.5 SCHOOL (GENERAL) REGULATIONS 1951

1.6 SCHOOL (COURSES OF STUDIES) REGULATIONS 1956

1.7 ASSISTED SCHOOL (MANAGEMENT) RULES 1962

1.8 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA GURU) 1998

2. Buku-Buku Panduan

2.1 Kementerian Pelajaran Malaysia Pannduan Am Disiplin Sekolah-Sekolah Percetakan Adabi, Kuala Lumpur 1981.

2.2 Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Bagi Ibu Bapa Mengenai Disiplin Murid-Murid Sekolah, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1982.

2.3 Kementerian Pelajaran Malaysia, Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru-Guru, Percetakan Dewan bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1983.

2.4 Unit Bimbingan dan Kaunseling Bahagian Sekolah-Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia, Mencegah Salah Guna Dadah Melalui Kaunseling, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1984

2.5 Bahagian Sekolah-Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia, Tatacara Tindakan Ke Atas Kes-Kes Penyalahgunaan Dadah Melalui Kaunseling, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur, 1986

2.6 Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1984.

2.7 Bahagian Sekolah-Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia, Tatacara Tindakan Ke Atas Kes-Kes Penyalahgunaan Dadah Melalui Kaunseling,, Kementerian Pelajaran Malaysia, Kuala Lumpur 1986.

2.8 Pasukan Petugas Anti Dadah, Jabatan Perdana Menteri, Penyalahgunaan Inhalan – Panduan Untuk Para Guru, Percetakan Wira sdn Bhd, Selangor, 1986.

2.9 Kementerian Pendidikan Malaysia, Pendidikan Pencegahan Dadah Dalam KBSM, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 1994.

2.10 Unit disiplin, Bahagian Sekolah, Kementerian Pendidikan. Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah, Percetakan Watan Sdn. Bhd, K.L. 1994

2.11 Kenali dan perangi dadah (ADK)

2.12 Cuma 5 minit.

2.13 Perlembagaan Malaysia.

3. Surat-Surat Pekeliling Ikhtisas

3.1 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1968. Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah-Sekolah Kerana Kelakuan Curang, 10.9.1968.

3.2 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/1968. Tatatertib Di Sekolah-Sekolah, 18.9.1968

3.3 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1968 dan 8/1968. Tambahan Kepada Surat Pekeliling ‘Professional” Kementerian Pelajaran (Gantung Persekolahan), 12.10.1968.

3.4 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1972. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran, 1959, 4.2.1972.

3.5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1975. Salahguna Dadah – Garis Panduan Untuk Guru dan Guru Besar, 19.8.1975.

3.6 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9/1975. Disiplin Di Sekolah: Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid, 4.11.1975.

3.7 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1976. Potongan Rambut Murid-Murid, 7.1.1976.

3.8 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 11/1976. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah, 9.10.1976.

3.9 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1977. Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah, 27.9.1977.

3.10 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9/1977. Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah, 3.10.1977.

3.11 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1978. Acara Suaikenal Di Sekolah-Sekolah, 2.5.1978.

3.12 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1979. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan, 26.3.1979.

3.13 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1982. Permainan ‘Pin-table, Video Game,Game Watch’, 1.10.1982.

3.14 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3/1983. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah, 9.3.1983.

3.15 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1983. Larangan Permainan Bahan-Bahan Letupan, 23.4.1983.

3.16 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1983. Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah, 11.4.1983.

3.17 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/1983. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan-Perbuatan Salahlaku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-Peraturan Pelajaran, 7.11.1983.

3.18 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1984. Perhimpunan Sekolah 14.6.1984.

3.19 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1984. Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1984 – Perhimpunan Sekolah, 10.9.1984.

3.20 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/1985. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan), 12.11.1985.

3.21 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3/1988. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menegah (SLAD), 3.2.1988.

3.22 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5/1988. Penyakit Demam Kepialu (Tifoid), Taun (Kolera), Penyakit Kuning (Hepatitis B), dan Keracunan Makanan, 21.1.1988.

3.23 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1988. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan, 10.3.1988.

3.24 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/1988. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah, 1.3.1988.

3.25 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 12/1989. Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Dormitori Dan Asrama. 9.12.1989.

3.26 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1991. Tatakelakuan Pelajar Ketika Di Masjid, 5.2.1991.

3.27 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1991. Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah, 16.5.1991.

3.28 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3/1992. Pemakaian Tudung / Mini Telukung Bagi Pelajar-Pelajar Perempuan, 14.2.1992.

3.29 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1992. Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe) Di Sekolah-Sekolah, 27.7.1992.

3.30 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3/1993. Lapor Kepada Polis Salah Laku Yang Berbentuk Jenayah, 15.3.1993.

3.31 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1993. Pakaian Seragam Sekolah, 3.6.1993.

3.32 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1994. Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah, 12.9.1994.

3.33 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1995. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Sekolah, 6.4.1995.

3.34 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3/1995. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan, 21.7.1995.

3.35 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5/1995. Keracunan Makanan Di Sekolah-Sekolah, 2.8.1995

3.36 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 6/1995. Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah, 5.9.1995.

3.37 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1995. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah, 11.10.1995.

3.38 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/1995. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan, 11.10.1995.

3.39 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 2/1996. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian, 24.6.1996.

3.40 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1996. Pelaksanaan Kuasa Disiplin Dan Hukuman Di Sekolah, 3.9.1996.

3.41 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1997. Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok, 22.5.1997.

3.42 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 5/1997. Sekolah Sebagai Kawasan Larangan Merokok, 22.5.1997.

3.43 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 7/1999. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah, 10.6.1999.

3.44 Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 8/1999. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah, 10.6.1999.

* Lain-Lain Pekekliling Yang Berkuatkuasa.

Dokumen

1. Surat-Surat Pengurusan Tentang Ponteng.

2. Buku laporan guru bertugas.

3. Rekod Salahlaku Pelajar.

4. Peraturan Sekolah.

5. Rekod kehadiran kokurikulum.

6. Rekod kehadiran murid (register)

7. Kad ujian bulanan.

8. Rekod murid keluar masuk.

9. Buku guru ganti.

10. Kad 001 / 002

11. Surat akurjanji.

12. Perisian Sistem Salahlaku Disiplin Murid (disket).

13. Surat akuan rawatan hospital.

Fail

1. Akur Janji (02/04/001)

2. Berhenti Sekolah (02/04/002)

3. Buang Sekolah (02/04/003)

4. Gantung Sekolah (02/04/004)

5. Ponteng Sekolah (02/04/005)

6. Rotan (02/04/006)

7. Surat Tunjuk Sebab (02/04/007)

8. Surat Turun Kuasa (Disiplin)

Cara Mendapatkan Dokumen

1. Cara mendapatkan dokumen :

1.1 Kementerian Pendidikan Malaysia (Unit Disiplin Bahagian Sekolah)

1.2 Jabatan Pendidikan Negeri Johor. (Unit HEM)

1.3 Institut Pentadbiran Negara (INTAN Bukit Kiara, Kuala Lumpur - Bahagian Perpustakaan)

1.4 Dewan Bahasa dan Pustaka (Bahagian Pemasaran)

1.5 Laman Web Kementerian Pendidikan Malaysia (Dalam pembinaan)

1.6 Sekolah-sekolah yang berdekatan.

1.7 Mana-mana terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kesatuan Guru berkaitan)

1.8 Kedai-kedai buku.

Sistem Simpanan dan Kawalan

1. Tempat Penyimpanan (Sekolah Menengah) :

1.1 Bilik Pengetua.

1.2 Bilik Penolong Kanan.

1.3 Bilik Penolong Kanan HEM.

1.4 Bilik Penyelia Petang.

1.5 Bilik Kaunselor.

1.6 Bilik Guru.

2. Tempat Penyimpanan (Sekolah Rendah) :

2.1 Bilik Guru Besar.

2.2 Bilik Penolong Kanan.

2.3 Bilik Penolong Kanan HEM.

2.4 Bilik Penyelia Petang.

2.5 Bilik Guru Kanan Kokurikulum.

2.6 Bilik Guru.

Semua dokumen direkodkan untuk memudahkan rujukan oleh semua guru.

Bilik Pengetua/Guru Besar dijadikan bilik sumber utama.

Dicadangkan supaya Bilik Penolong Kanan HEM dijadikan sebagai bilik sumber disiplin untuk menyimpan semua dokumen berkaitan dengan disiplin.

3. Kawalan :

3.1 Semua dokumen dikatelogkan dan dicop (Hak Milik Sekolah).

3.2 Buku Rekod Peminjam di setiap bilik yang berkenaan.

3.3 Semua dokumen/buku disenaraikan dalam rekod serahan tugas semasa pertukaran/perpindahan/persaraan guru yang bertanggungjawab.

3.4 Pemeriksaan stok perlu dijalankan setiap 3 bulan.

3.5 Buku / dokumen diselenggarakan dengan kemasPENYEBARAN MAKLUMAT DISIPLIN

CARA PENYEBARAN MAKLUMAT DISIPLIN

BIL

Cara Penyebaran Maklumat Disiplin

Sasaran

Guru

Pelajar

IbuBapa

1.

Mesyuarat Awal Tahun

/

2.

Minggu Orientasi

/

3.

Perhimpunan Sekolah

/

/

4.

Buku Peraturan Sekolah

/

/

/

5.

Papan Kenyataan Kelas

/

/

6.

Taklimat Ibu Bapa Semasa Pendaftaran Pelajar

/

/

7.

Buletin PIBG dan Mesyuarat PIBG

/

/

/

8.

Laman Web Sekolah

/

/

/

9.

Media Massa

/

/

/

10.

Ceramah / Seminar Keibubapaan / Motivasi Pelajar

/

/

/

11.

Perkembangan Staf

/

12.

Siaraya Sekolah

/

/

· Lain-Lain cara yang sesuai.


BAB 3

PROSEDUR TINDAKAN

Pengenalan

Tindakan yang diambil ke atas pelajar yang melanggar peraturan tanpa mengikut prosedur yang betul akan menimbulkan masalah serta boleh dicabar. Oleh itu, garis panduan ini dapat membantu Pengetua / Guru Besar dalam melaksanakan prosedur tindakan secara betul dan sistematik agar tindakan tersebut akan memuaskan semua pihak.

Kesalahan yang dikategorikan dalam bab ini merupakan panduan sahaja. Walaubagaimanapun Pengetua / Guru Besar boleh menggunakan budi bicara mereka semasa menentukan kesalahan untuk tujuan menjatuhkan hukuman.

Kategori Kesalahan

Kesalahan Berat

1. Melakukan mana-mana kesalahan sederhana kali ketiga.

2. Menyimpan, membawa, mengedar, menghisap atau terbabit dalam kegiatan dadah.

3. Membawa, menyimpan, menghisap atau mengedar bahan tembakau.

4. Membawa, meminum, menyimpan atau mengedar minuman keras atau sebarang benda yang memabukkan/menghayalkan.

5. Menyebabkan / melakukan pergaduhan atau kekerasan.

6. Melawan, mengancam, memukul atau mengugut / mencederakan guru / pengawas / murid.

7. Biadab terhadap guru / pengawas / murid.

8. Memeras ugut guru / pengawas / murid.

9. Membawa / menggunakan senjata atau alat berbahaya.

10. Melakukan buli (pelancoan), penderaan atau paksaan terhadap murid lain.

11. Mencuri, merompak, memecah masuk dan menceroboh kawasan larangan.

12. Melakukan perjudian atau membabitkan diri dalam pertaruhan.

13. Mencetak, menerbit, memmamer, mengedar atau menyimpan rencana, majalah atau pita rakaman dan multimedia yang terlarang.

14. Membabitkan diri dalam kumpulan haram.

15. Mencabul kehormatan guru / murid.

16. Melakukan zina, liwat, hubungan luar tabii.

17. Melacur / menjadi bohsia / bohjan / pondan.

18. Bersekedudukan atau membabitkan diri dalam kegiatan tidak bermoral.

19. Mengintai murid lelaki / perempuan.

20. Menulis atau mengeluarkan kenyataan akhbar yang mencemarkan.

21. Merosakkan harta benda sekolah / guru.

22. Membawa atau menggunakan bahan letupan.

23. Menulis / melukis perkataan atau gambar lucah atau melakukan perbuatan lucah.

24. Membabitkan diri dalam tunjuk perasaan, perhimpunan haram atau merusuh.

25. Menyalahgunakan alat permainan, eletronik atau bahan-bahan multimedia.

26. Membawa atau menggunakan alat yang menyebabkan kecederaan atau mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran / peperiksaan atau ujian.

27. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia.

28. Menganjur atau membabitkan diri dalam acara kebudayaan tanpa kebenaran pihak sekolah, PPD,JPNJ dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

29. Melakukan ponteng sekolah berterusan (berturut-turut) selama 30 hari atau berkala (tidak berturut-turut) selama 60 hari / selama 1 tahun sesi persekolahan.

30. Mengganggu / menjejaskan kuasa Guru Besar / Pengetua atau guru yang menjalankan tugas.

31. Membawa masuk tetamu dari luar ke kawasan sekolah tanpa kebenaran.

32. Mengedar, memiliki, membawa, melukis dan memamerkan bahan lucah.

33. Mengeluarkan kata-kata lucah dan kesat.

34. Melakukan hubungan yang dicurigai.

35. Kesalahan-kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah (contoh mengandung- masih dalam pertimbangan JPN)

Kesalahan Sederhana

1. Melakukan mana-mana kesalahan ringan melebihi 3 kali.

2. Menyalahgunakan / menggunakan peralatan / sumber bekalan eletrik sekolah tanpa kebenaran.

3. Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran.

4. Tidak amanah, menipu, berbohong dan meniru ketika ujian / peperiksaan.

5. Ponteng sebarang acara rasmi sekolah.

6. Tidak menghormati lagu-lagu / bendera / jata sekolah, negeri dan kebangsaan.

7. Fesyen rambut keterlaluan seperti punk / skin head atau berwarna.

8. Menconteng pada harta benda sekolah.

9. Memakai barang kemas keterlaluan, seperti menindek telinga dan memakai subang lebih daripada satu pada satu cuping telinga.

10. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah.

Kesalahan Ringan

1. Menyimpan misai, janggut atau jambang.

2. Berambut panjang atau menyerupai kumpulan tertentu.

3. Bermain dalam bilik darjah, koridor atau kawasan yang dilarang.

4. Menggunakan dan membawa keluar sebarang peralatan bilik darjah dan sekolah tanpa kebenaran.

5. Keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran.

6. Berada di kantin pada waktu persekolahan (kecuali waktu rehat) tanpa kebenaran.

7. Menyimpan atau menggunakan alat permainan kepunyaan sekolah tanpa kebenaran.

8. Menggunakan alat hiburan atau eletronik sekolah tanpa kebenaran.

9. Memasuki dan tidak mematuhi arahan makmal / bengkel / bilik khas.

10. Memakai barang kemas atau perhiasan atau alat solek kecuali jam.

11. Memasuki bilik khas tanpa kebenaran.

12. Makan atau minum di bilik darjah.

13. Melakukan pembaziran air atau eletrik.

14. Tidak memakai pakaian sekolah yang lengkap.

15. Semua kesalahan bersabit dengan pembelajaran (tidak membawa buku, tidak membuat kerja rumah, tidak memberi perhatian dan lain-lain).

16. Lewat ke sekolah.

17. Lewat bergerak ke perhimpunan / bengkel / makmal.

18. Bising dalam bilik darjah sehingga mengganggu kelas lain.

19. Menunggang atau memandu kenderaan dalam kawasan sekolah.

20. Berjalan-jalan tanpa kebenaran.

21. Tidak membuat gerakerja yang ditugaskan.

22. Mengganggu kawasan.

23. Mengganggu guru.

24. Lewat masuk kelas.

25. Mengotorkan kelas.

26. Tidak duduk setempat.

27. Kesalahan lain yang difikirkan termasuk dalam kategori ini oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah.

Kesalahan dan Hukuman

KATEGORI KESALAHAN

JENIS HUKUMAN

BIDANG KUASA

BERAT

- Rotan (3 – 7 kali)

- Gantung Sekolah

- Buang Sekolah

- Pengetua/Guru Yang Diberi Kuasa

- Pengetua

- Pengetua

SEDERHANA

- Nasihat / Kaunseling

- Amaran / Denda

- Rotan (tidak lebih dari 2 kali)

- Pengetua/GPK/GPK HEM/Penyelia Petang/ Kaunselor dan Guru

RINGAN

- Nasihat

- Amaran

- Denda

- Guru

Carta Aliran


CARTA ALIRAN

TINDAKAN BAGI KES RINGAN

(Sila Rujuk Carta Alir)


CARTA ALIRAN

TINDAKAN BAGI KES SEDERHANA

(Sila Rujuk Carta Alir)


CARTA ALIRAN

TINDAKAN BAGI KES BERAT


(Sila Rujuk Carta Aliran)


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

______________________________________________________________________

Ruj. Kami :

Tarikh :

Kepada:

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….…

Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN PERTAMA

Saya dengan ini memaklumkan bahawa anak/anak jagaan * tuan/puan ……………………………………………………….No. Kad Pengenalan : ……………………... dari tingkatan ………………………………telah tidak hadir ke sekolah seperti tarikh-tarikh berikut :

Bil

Bulan

Tarikh-tarikh

Bil. Hari Tidak Hadir

Catatan

a. Bilangan hari tidak hadir bulan ini berjumlah : ……………………… hari

b. Bilangan hari tidak hadir bulan lalu berjumlah : ……………………… hari

2. Sila maklumi pihak sekolah dengan menggunakan Lampiran ‘A’ yang disertakan atau berhubung terus dengan Pengetua/Penolong Kanan HEM/Penyelia Petang dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini.

3. Mengikut Peraturan Sekolah, anak/anak jagaan tuan * tuan/puan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa apa-apa kenyataan yang munasabah daripada ibu bapa atau penjaga.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

……………………………..

s.k. 1. Guru Tingkatan.

2. Fail PK (HEM)/PP*.

3. …………………….

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797


__________________________________________________________________________

Ruj. Kami :

Tarikh

Kepada:


…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….…

Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN KEDUA

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/anak jagaan * tuan/puan ……………………………………………………….No. Kad Pengenalan : ……………………... dari tingkatan ………………………………telah tidak hadir ke sekolah seperti tarikh-tarikh berikut :

Bil

Bulan

Tarikh-tarikh

Bil. Hari

Catatan

a. Bilangan hari tidak hadir bulan ini berjumlah : ……………………… hari

b. Bilangan hari tidak hadir bulan lalu berjumlah : ……………………… hari

2. Pihak Sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat Ruj. ………………………………………/( ) bertarikh …………………………

3. Sila maklumi pihak sekolah ini dengan menggunakan lampiran yang disertakan atau berhubung terus dengan Pengetua/Penolong Kanan HEM/Penyelia Petang * dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat ini.

4. Mengikut Peraturan Sekolah, anak / anak jagaan tuan/puan boleh dikenakan tindakan buang sekolah jika tidak hadir tanpa apa-apa kenyataan yang munasabah daripada ibu bapa atau penjaga.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

…………………………………

s.k. 1. Guru Tingkatan.

2. Fail PK (HEM)/PP*.

3. …………………….SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

__________________________________________________________________________

Ruj. Kami :

Tarikh :

Kepada:


…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………….…

Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN KETIDAKHADIRAN KE SEKOLAH : AMARAN TERAKHIR

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/anak jagaan * tuan/puan ……………………………………………………….No. Kad Pengenalan : ……………………... dari tingkatan ………………………………telah tidak hadir ke sekolah seperti tarikh-tarikh berikut :-

Bil

Bulan

Tarikh-tarikh

Bil. Hari

Catatan

a. Bilangan hari tidak hadir bulan ini berjumlah : ……………………… hari

b. Bilangan hari tidak hadir bulan lalu berjumlah : ……………………… hari

2. Pihak Sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat Ruj. ………………………………………/( ) bertarikh ………………………… dan surat Ruj. ………………………………………/( )

3. Mengikut Peraturan Sekolah, anak / anak jagaan * tuan/puan boleh dikenakan tindakan hingga dibuang sekolah jika anak tuan/puan tidak hadir dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan surat ini.

Sekian dimaklumkan. Terima kasih.

‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

……………………………..

s.k. 1. Guru Tingkatan.

2. Fail PK (HEM)/PP*.

3. ……………………
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

______________________________________________________________

Ruj. Kami :

Tarikh :

Kepada:


…………………………………………………

……………………………………………….…

Tuan/Puan,

PEMBERITAHUAN BUANG SEKOLAH

--------------------------------------------------------

Adalah saya diarah untuk memaklumkan bahawa anak / anak jagaan tuan/puan ……………………………………………dari tingkatan ……………………………telah tidak hadir ke sekolah selama ……………………….hari.

2. Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan* melalui surat-surat amaran seperti berikut :

i. Ruj. ……………………………………….( ) bertarikh ………………………..

ii. Ruj. ……………………………………….( ) bertarikh ………………………..

iii. Ruj. ……………………………………….( ) bertarikh ………………………..

3. Oleh itu anak jagaan tuan/puan* dibuang sekolah mulai …………………………………….. Sehubungan itu juga, tuan/puan dikehendaki hadir ke sekolah untuk memulangkan buku-buku Skim Pinjaman Buku Teks yang telah diperolehi oleh anak jagaan tuan/puan dan menjelaskan segala yuran jika berkenaan.

4. Walau bagaimanapun * tuan/puan boleh membuat rayuan untuk bersekolah semula kepada Pendaftar Sekolah-sekolah di Jabatan Pendidikan Negeri dalam tempoh satu bulan dari tarikhdibuang sekolah, seperti yang diperuntukkan pada 10.2 Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (DISIPLIN SEKOLAH) 1959.

Sekian, terima kasih.

‘BEKHIDMAT UNTUK NEGARA’

Saya yang menurut perintah,

……………………………..

Salinan kepada:

1. Jabatan Pendidikan Negeri Johor (KKP HEM) (Disertakan Amaran Pertama,Kedua dan Terakhir)

2. Pegawai pendidikan Daerah

3. Persatuan Ibu Bapa dan Guru

4. Fail Sekolah (PK HEM)


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

___________________________________________________________________________

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Tarikh : ……………………..

Pengetua,

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Tuan,

Jawapan Berhubung Dengan Surat Tuan Bertarikh : ………………………..

Adalah dimaklumkan bahawa saya bapa / penjaga kepada...................…………………………..

Tingkatan ……………………………….telah pun menerima surat tuan dan telah faham isi kandungannya.

2. Sehubungan dengan itu saya ingin memberikan penjelasan bahawa ketidakhadiran anak saya pada tarikh-tarikh yang disebutkan adalah disebabkan :

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

3. Saya berjanji akan sentiasa memberikan kerjasama kepada pihak tuan dengan menghubungi atau menulis surat sekiranya anak saya tidak hadir ke sekolah lagi. Saya juga faham bahawa sekiranya keadaan seperti ini berterusan, anak saya akan menghadapi masalah di dalam pelajarannya.

Sekian, terima kasih.

Saya yang benar.

………………………………………

( )

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

________________________________________________________________________

Ruj. Kami :

Tarikh :

Nama Guru.

Tuan/Puan,

Kuasa Melaksanakan Hukuman Dera (Corporal punishment)

Ke atas Pelajar-Pelajar Lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan

----------------------------------------------------------------------------------

Merujuk perkara di atas, dengan ini saya menurunkan kuasa melaksanakan hukuman dera yang diperuntukkan kepada saya selaku Pengetua/Guru Besar sesuai dengan peraturan 6, ORDINAN 1957 PERATURAN-PERATURAN (DISIPLIN) SEKOLAH 1959 kepada tuan/puan mulai …………………….hingga ………………………

2. Walau bagaimanapun tuan/puan diperingatkan agar dapat memahami dan mematuhi peraturan 5, ORDINAN 1957 PERATURAN-PERATURAN (DISIPLIN) SEKOLAH 1959, berhubung dengan syarat pelaksanaan hukuman dera yang dinyatakan seperti berikut :

a) Hukuman dera kepada murid-murid perempuan adalah dilarang dan

b) Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seorang Guru atau lain-lain kakitangan sekolah adalah dihadkan kepada merotan dengan rotan yang ringan yang berlapik di tangan ataupun di punggung yang berlapik dengan pakaian.

3. Adalah diharapkan hukuman dera ini hanya dilaksanakan sebagai langkah terakhir dalam usaha menjaga disiplin di kalangan murid-murid / pelajar-pelajar.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

…………………………………

(Pengetua )……………………………………

(Nama sekolah)……………………………….

S.k.

Fail timbul.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

Nama Ibu,Bapa/Penjaga :

Alamat :

Tarikh :

Kepada:

Pengetua,

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….

Tuan,

SURAT PEMBERITAHUAN/PERMOHONAN BERHENTI SEKOLAH ANAK JAGAAN SAYA :

Adalah saya ibu bapa/penjaga * kepada………………………………………………………….dari tingkatan ………………………………….No. kad Pengenalan ………………………………………. ingin memberitahu mengenai pemberhentian sekolah anak jagaan saya.

2. Tindakan ini saya ambil atas sebab-sebab yang berikut :

2.1 …………………………………………………………………………………

2.2 …………………………………………………………………………………

2.3 …………………………………………………………………………………

3. Sehubungan itu, pihak saya sekeluarga merakamkan jutaan terima kasih di atas usaha pihak sekolah mendidik serta memberi tunjuk ajar kepada anak jagaan saya.

Sekian untuk makluman dan tindakan pihak tuan. Terima kasih.

Saya yang benar, Saksi,

…………………………………. …………………………………..

(Nama dan cop)

s.k.

1. JPNJ (KPP HEM)

2. PPD

3. PIBG

4. Fail Sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

__________________________________________________________________________

Kepada :

Pengetua

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Tuan,

AKUR JANJI

Saya yang bernama ………………………………………………..No. K/P : …………………………… dalam tingkatan ……………………………..dengan ini mengaku telah melakukan kesalahan melanggar peraturan sekolah seperti berikut :

Kes : ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Tarikh : ………………………….. Masa : ………………………….

Dengan ini saya berjanji tidak akan melakukan lagi apa-apa kesalahan disiplin seperti yang termaktub dalam Peraturan Sekolah dan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Tandatangan : Disaksikan oleh :

…………………………………. ………………………………………….

( Pelajar ) (Ibu Bapa / Penjaga)

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

Saya …………………………., No. K/P …………………….. bapa/ibu/penjaga, kepada murid di atas telah memahami segala salahlaku yang telah dibuat oleh anak jagaan saya.

Saya dengan ini membuat perakuan dan jaminan bahawa:

1. Akan sentiasa mensihati, memantau dan membimbing anak jagaan saya supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut atau melakukan sebarang kesalahan lain yang termaktub dan Peraturan Sekolah dan Kementerian Pendidikan.

Saya dengan ini rela hati dan penuh rasa tanggungjawab membenarkan pihak sekolah mengambil tindakan sewajarnya dan jika perlu menggantung persekolahan dan seterusnya membuang sekolah.

Sekian, terima kasih.

Yang benar, Disaksikan oleh :

…………………………………. ………………………………………….

( Ibu/bapa/penjaga ) ( Nama dan Cop Sekolah )

……………………………………………..

Guru Tingkatan/Guru Disiplin/PK HEM/

( Nama dan cop Jawatan)

Disahkan oleh,

…………………………………

Pengetua


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

___________________________________________________________________________

Ruj. Kamai :

Tarikh :

Kepada :

............................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Pemberitahuan Kes Salah Laku Pelajar ( Amaran Pertama )

Nama Pelajar : _____________________________

No K/P : _____________________________

Tingkatan : _____________________________

Saya dengan ini memaklumkan bahawa anak/ anak jagaan tuan/puan yang bernama di atas telah didapati melakukan kesalahan seperti berikut :

“ Ponteng kelas pada jam 9.00 pagi, 15 Oktober 1999, bersama-sama tiga pelajar lain di kantin sekolah.

2. Sehubungan itu, anak/anak jagaan tuan/puan telah melanggar peraturan-peraturan pelajar sekolah ini. Sekiranya anak/anak jagaan tuan berterusan melanggar peraturan-peraturan pelajar sekolah ini maka mengikut Ordinan Pelajaran 1957,Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 maka anak/anak jagaan tuan/puan boleh dikenakan tindakan yang tegas termasuk digantung/dibuang sekolah. Semoga tuan/puan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya agar anak/anak jagaan tuan/puan tidak mengulangi perbuatan salah laku tersebut.

3. Dengan ini tuan/puan diminta hadir ke sekolah berjumpa pengetua/PK(HEM)/Penyelia Petang dalam masa 7 hari dari tarikh surat ini untuk berbincang masalah disiplin anak/anak jagaan tuan/puan. Sekiranya tuan/puan tidak hadir dalam tempoh yang ditetapkan, hukuman akan dijatuhkan mengikut peraturan yang sedia ada..

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

........................................................

s.k

1. PK ( HEM ) / Penyelia Petang

2. Guru Tingkatan ________ ( u/p : ____________________)

3. Kaunselor sekolah


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

______________________________________________________________________


Ruj Kami :

Tarikh :

Kepada :

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Pemberitahuan Kes Salah Laku Pelajar ( Amaran Kedua )

Nama Pelajar : _____________________________

No K/P : _____________________________

Tingkatan : _____________________________

Saya dengan ini diarahkan untuk memaklumkan bahawa anak/ anakjagaan tuan/puan yang bernama di atas telah didapati melakukan kesalahan seperti berikut :

2. Pihak sekolah telah menghubungi tuan/puan melalui surat amaran pertama Bil JEB 1003/03/09 bertarikh _______________. Dukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan tuan masih mengulangi perbuatan salah laku yang melanggar peraturan-peraturan pelajar sekolah ini. Sayugia saya mengingatkan tuan/puan bahawa jika anak/anak jagaan tuan/puan masih mengingkari peraturan-peraturan pelajar sekolah ini maka mengikut Ordinan Pelajaran 1957,Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 anak/anak jagaan tuan/puan boleh dikenakan tindakan yang tegas termasuk digantung/dibuang sekolah. Semoga tuan/puan dapat mengambil tindakan yang sewajarnya agar anak/anak jagaan tuan/puan tidak mengulangi perbuatan salah laku tersebut.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

..................................................................

s.k

Guru Tingkatan ________ ( u/p : ____________________)

Kaunselor SekolahSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

_______________________________________________________________________

Ruj. Kami : JEA 0023/02/04/001/2010( )

Tarikh : 4 Februari 2010

Kepada :

Teo Hee Chai,

6, Jln Perdana 2/6,

Taman Bukit Perdana 2,

83000 Batu Pahat, Johor.

Pemberitahuan Tindakan Disiplin ( Amaran Terakhir ) Bagi Tujuan Penggantungan Persekolahan.

Nama Pelajar : Kenny Teo

No K/P : 920314-01-6964

Tingkatan : 5 Jade

Saya dengan ini memaklumkan bahawa anak/ anak jagaan tuan/puan yang bernama di atas telah didapati melakukan kesalahan seperti berikut :

Selalu datang lambat ke sekolah, tidak pernah hadir latihan sukan, dan ponteng perhimpunan

2. Dukacita dimaklumkan bahawa anak / anak jagaan tuan masih mengulangi perbuatan salah laku yang melanggar peraturan-peraturan pelajar sekolah ini walaupun beberapa kali amaran telah diberikan.

3. Sehubungan itu, saya dengan ini memaklumkan bahawa di bawah Peraturan 4 dan 8 Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran ( Disiplin Sekolah ) 1959, Pengetua bertanggungjawab terhadap disiplin pelajar sekolah.

4. Untuk membolehkan saya membuat keputusan sama ada anak/anak jagaan tuan / puan bersalah terhadap pertuduhan yang dinyatakan di atas tuan / puan dikehendaki hadir ke sekolah untuk berbincang dengan Pengetua pada 8.2.2010 (Isnin), pukul 8.00 pagi bersama-sama dengan anak jagaan tuan/puan.

5 Jika saya tidak menerima apa-apa jawapan daripada tuan / puan maka saya akan membuat keputusan berdasarkan siasatan pihak sekolah dan apa-apa maklumat yang ada pada saya mengenai pertuduhan tersebut.

Sekian, untuk makluman dan tindakan tuan/puan.

.........................................................

Sk: 1. Guru Tingkatan

2. Kaunselor Sekolah

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797


_____________________________________________________________

Ruj :

Tarikh :

Kepada :

Tindakan Penggantungan Persekolahan

Nama Pelajar : _____________________________

No K/P : _____________________________

Tingkatan : _____________________________

Saya dengan ini memaklumkan, di bawah Peraturan 4 dan 8, Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 memperuntukan bahawa tanggungjawab disiplin terhadap murid-murid sekolah adalah terletak pada Pengetua sekolah.

2. Oleh sebab anak/anak jagaan tuan/puan telah didapati bersalah terhadap pertuduhan yang dinyatakan mengikut Bil JEB 1003/03/09 bertarikh ____________maka saya telah berpuas hati bahawa untuk tujuan mengekalkan disiplin pelajar dan ketenteraman sekolah ini maka anak / anak jagaan tuan / puan digantung persekolahan /* buang sekolah selama ______________ hari bermula dari tarikh ___________________ hingga _______________.

3. Sayugia saya mengingatkan tuan / puan bahawa sepanjang tempoh penggantungan tersebut, anak tuan / puan tidak dibenarkan hadir ke sekolah atau berada di dalam kawasan sekolah atau menghadiri sebarang aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Anak/anak jagaan tuan/puan boleh dibuang sekolah jika selepas penggantungan ini, anak/anak jagaan tuan./puan masih menggulangi perbuatan salah laku yang menyalahi peraturan-peraturan pelajar sekolah ini.

4. Walau bagaimana pun tuan/puan boleh membuat rayuan kepada pengetua dalam masa tempoh penggantungan anak / anak jagaan tuan/puan.

Untuk makluman tuan / puan. Terima kasih

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

....................................................

s.k

1.Kaunselor sekolah

2.Guru TingkatanSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

___________________________________________________________________________

Ruj :

Tarikh :

Kepada,

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Tuan,

Pemberitahuan Tindakan Disiplin Bagi Tujuan Buang Sekolah

Nama Pelajar :

No k/P :

Tingkatan :

Saya dengan ini memaklumkan, di bawah Peraturan 4 dan 8, Ordinan Pelajaran 1957 Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 memperuntukkan bahawa tanggungjawab disiplin terhadap murid-murid sekolah adalah terletak pada Pengetua/Guru Besar sekolah.

2. Oleh itu, anak/anak jagaan tuan/puan sekali lagi dituduh melakukan perbuatan salah laku seperti berikut:

3. Untuk membolehkan saya membuat keputusan sama ada anak/anak jagaan tuan/puan bersalah terhadap kesalahan yang tersebut di atas dan sama ada anak/anak jagaan tuan/puan patut dibuang sekolah atau tidak maka tuan/puan dengan ini dikehendaki mengemukakan jawapan secara bertulis terhadap pertuduhan tersebut dalam tempoh 14 ( Empat belas hari ) hari dari tarikh tuan/puan menerima surat ini atau tuan/puan diminta hadir ke sekolah untuk berbincang dengan Pengetua..

4. Jika sekiranya tiada apa-apa jawapan diterima daripada tuan/puan dalam tempoh tersebut, saya akan membuat keputusan berdasarkan siasatan dan apa-apa maklumat yang ada pada saya mengenai pertuduhan tersebut, dan keputusan/* tindakan yang akan saya buat itu termasuk hukuman membuang sekolah.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan tugas,

.......................................................

s.k

1. Pendaftar Sekolah JPNJ.

2. Pegawai Pendidikan Daerah

3. YDP PIBG

4. Fail Sekolah.
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 4288797

___________________________________________________________________________

Ruj :

Tarikh :

Kepada,

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Tuan,

Tindakan Buang Sekolah

Nama Pelajar :

No K/P :

Tingkatan :

Saya dengan ini memaklumkan, di bawah Peraturan 4 dan 8, Ordinan Pelajaran 1957 Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959 memperuntukkan bahawa tanggungjawab disiplin terhadap murid-murid sekolah adalah terletak pada Pengetua/Guru Besar sekolah dan merujuk kepada pertuduhan perlanggran disiplin yang dilakukan oleh anak/anak jagaan tuan/puan Bil : JEB 1003/03/09 bertarikh ________________.

2. Setelah menimbangkan jawapan bertulis yang telah dikemukan oleh tuan/puan / perbincangan pada / tiada maklumbalas maka saya telah berpuas hati bahawa anak/anak jagaan tuan/puan telah melakukan perbuatan salah laku yang melanggar peraturan-peraturan pelajar sekolah ini. Walaupun pihak sekolah telah mengambil pelbagai langkah untuk membantu anak/anak jagaan tuan/puan namun anak tuan/puan masih mengulangi perbuatan salah laku tersebut.

3. Sehubungan itu, untuk tujuan mengekalkan disiplin dan ketenteraman sekolah ini maka anak/anak jagaan tuan/puan dibuang sekolah mulai _____________. Walau bagaimanpun mengikut peraturan 10 Ordinan Pelajaran 1957 Peraturan-Peaturan Pelajaran ( Disiplin Sekolah ) 1999, tuan/puan boleh membuat rayuan untuk bersekolah semula kepada Pendaftar Sekolah Johor dalam masa 30 hari selepas menerima surat ini.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan. Terima kasih.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

s.k

1.Pendaftar Sekolah Johor, Jabatan Pendidikan Johor.

2.Unit Hal Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan Johor.

3.Sektor Pengurusan Sekolah, Pejabat Pendidikan Daerah

4.Kaunselor Sekolah

5.Guru Tingkatan ________

BAB 4

PROGRAM PEMBANGUNAN DISIPLIN

Pengenalan

Aspek disiplin perlu diberi keutamaan dalam membina sebuah sekolah yang berkesan. Masalah disiplin yang telah dapat ditangani dengan baik dan bijaksana akan menjatuhkan imej sekolah, menimbulkan masalah pembelajaran selain menjejas dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran.

Program pembangunan disiplin di sekolah perlu selari dengan aspek perkembangan insan dari akademik, kegiatan kokurikulum, kepemimpinan dan sahsiah, program yang dibuat secara terancang dan berfokus kepada masalah dapat mengurangkan masalah tersebut.

Sebelum seseorang Pengetua / Guru Besar membuat perancangan pembangunan disiplin di sekolahnya, beliau perlu mengenalpasti masalah dan membuat keutamaan. Ini boleh dibuat dengan beberapa cara seperti pemerhatian tingkahlaku, temubual, laporan salah laku pelajar, pencapaian dalam peperiksaan dan kegiatan kokurikulum serta pandangan masyarakat.

Bab ini memberikan beberapa cadangan dan panduan program pembangunan disiplin di sekolah.

Program Pendidikan Awal

Melengkapkan prasarana sekolah yang kondusif dan menarik untuk proses pengajaran dan pembelajaran seperti kemudahan fizikal, kebersihan / keceriaan dan keselamatan.

1 Kemudahan Fizikal

1.1.1 Kerusi meja pelajar.

1.1.2 Kantin.

1.1.3 Tandas.

1.1.4 Perpustakaan.

1.1.5 Gelanggang permainan / padang.

1.1.6 Balai / sudut bacaan.

1.1.7 Bilik-bilik khas.

1.1.8 Tempat rehat.

1.1.9 Tempat letak motorsikal / basikal.

1.1.10 Bilik darjah.

1.1.11 Papan kenyataan.

1.1.12 Bekalan air / api.

1.1.13 Surau.

1.1.14 Koperasi / kedai buku

1.1.15 Bengkel / makmal yang lengkap.

1.1.16 Kipas.

1.2 Kebersihan dan Keceriaan

1.2.1 Pertandingan kebersihan / keceriaan dan kelas.

1.2.2 Sekolah dalam taman.

1.2.3 Pertandingan mural.

1.2.4 Gotong royong.

1.3 Keselamatan

1.3.1 Keselamatan lalu lintas.

1.3.2 Jaga sekolah.

1.3.3 Kawad keselamatan

1.3.4 Pagar.

1.3.5 Kelab cegah jenayah.

1.3.6 Briged komuniti.

2. Program Pembangunan Pelajar

2.1 Program orientasi pelajar baru.

2.2 Program mengenali sekolah melalui :

2.2.1 Peraturan sekolah.

2.2.2 Lagu Sekolah.

2.2.3 Kecemerlangan sekolah.

2.2.4 Kemudahan sekolah.

2.3 Program jatidiri pelajar melalui :

2.3.1 Kepemimpinan.

2.3.2 Motivasi.

2.3.3 Kerjaya.

2.3.4 Kemahiran belajar.

2.3.5 Inventori potensi diri.

2.4 Program cintai sekolah.

Program Pencegahan

1. Mengemaskini pengurusan kokurikulum sekolah.

2. Mempelbagaikan aktiviti kokurikulum sekolah.

3. Mengemaskini peraturan sekolah.

4. Meningkatkan profesionalisme guru-guru.

5. Memantapkan Lembaga Pengawas.

6. Kelas pemulihan akademik.

7. Program PINTAS dan AWAS.

8. Sistem mentor – mentee.

9. Aktiviti Penghayatan Agama dan Pendidikan Moral.

Program Pemulihan

1. Program Bimbingan dan Kaunseling.

2. Program Keibubapaan.

3. Program Lawatan.

4. Program Perkhemahan.

5. Program Mesej Dari Penjara

6. Ceramah.

7. Program Membina Semangat / BTN

* Program-program di atas mengikut kesesuaian.

Lampiran (BAB 4)

Panduan Program Peningkatan Disiplin Di Sekolah

Sebelum melaksanakan sesuatu program pembangunan disiplin, pihak sekolah hendaklah mengambilkira langkah-langkah berikut sebagai panduan :

1. Kenalpasti Masalah Di Sekolah :

Contoh :

Datang Lewat ke sekolah

Ponteng

Merokok

Vendalisme

Dan lain-lain

2. Kenalpasti Punca Masalah :

Contoh :

Sikap pelajar

Sikap guru

Latarbelakang keluarga pelajar

Pengaruh rakan sebaya

Persekitaran sekolah

Dan lain-lain.

3. Langkah-Lang Mengatasi Masalah :

Contoh :

Program cintai sekolah

Pengurusan kelas berkesan

Program motivasi pelajar

Kursus peningkatan profesionalisme

Pertandingan

Penerangan mengenai peraturan sekolah

Program mentor mentee

Penguatkuasaan konsistan pengetua / guru

Hubungan (ibu bapa, guru, pelajar dan masyarakat luar)

Ganjaran / penghargaan

Dan lain-lain

4. Penilaian :

5. Tindakan Susulan.

PROGRAM MENGATASI MASALAH DISIPLIN

Berdasarkan analisa 1999 - Masalah yang ketara ialah :

i) Ponteng Kelas

ii) Ponteng sekolah

iii) Lewat datang ke sekolah

iv) Rambut berfesyen

v) Mengancam murid lain

Cara untuk mengesan punca masalah :

1. Edarkan soal selidik

a. untuk guru

b. untuk pelajar

Antara punca pelanggaran disiplin:

1. Faktor sekolah

- fizikal sekolah

- suasana sekolah

- guru

2. Faktor ibu bapa dan masyarakat.

3. Faktor pelajar sendiri

Program untuk mengatasi :

a) khusus untuk pelajar

b) khusus untuk guru

c) khusus untuk ibu bapa / masyarakat

Program untuk pelajar :

1. Program sayangkan sekolah

2. Program mengambil air sembahyang

3. Sesi kaunseling

4. Perhimpunan setiap pagi - memberi motivasi- tanamkan kenyataan positif.

5. Sediakan Program khas kepada kumpulan pelajar bermasalah.

6. Mengubah tempat duduk pelajar di dalam kelas pada setiap minggu.

7. Program minda Jumaat.

8. Memberi perhatian kepada pelajar terutamanya dari sel jiwa/perasaan.

Program Untuk Guru

1. Program pemuafakatan antara pentadbir, guru kanan dan guru-guru.

2. Program mengimbasi kembali tanggungjawab seorang guru

3. Perbincangan terbuka antara guru dan pengetua (Berkongsi masalah dan pengalaman)

4. Program/kursus teknik komunikasi.

5. Sering mengadakan ‘inhouse traning’

Program Untuk Ibu bapa

1. Majlis dialog dengan ibu bapa dalam kelompok yang kecil.

2. Lawatan ke rumah pelajar

3. Program pemuafakatan antara sekolah dengan ibu bapa, masyarakat dan ahli politik.

Cadangan Program Menangani Masalah Disiplin

Masalah Merokok

1. Kenalpasti pelajar yang merokok bermula dari sekolah rendah (kerjasama dengan sekolah rendah) (pengesanan awal)

2. Surat pemberitahuan kepada ibu bapa.

3. Tingkatkan penggunaan pas keluar

4. Adakan kempen-kempen anti merokok

5. Melibatkan ibu bapa dalam program sekolah

6. Pemeriksaan mengejut (spot check)

7. Memastikan semua warga sekolah tidak merokok di kawasan sekolah

Masalah Memusnahkan Harta Benda Sekolah

1. Haramkan penggunaan ‘Liquid paper’

2. Pelajar buat ‘Inventori’ kelas

3. Sistem gantirugi

4. Wujudkan SB Sekolah

5. Kempen sayangkan sekolah

6. Pertandingan keceriaan kelas

7. Pengswastaan kawasan sekolah – kelab / persatuan.

8. Meningkatkan tahap keselamatan sekolah (berkunci dll).

MASALAH PONTENG SEKOLAH

1. Mengenalpasti pelajar ponteng (senarai khas)

2. Buku kawalan kehadiran dan tatakelakuan pelajar.

3. Buku kecil - kawalan kehadiran bagi pelajar bermasalah

4. Menghubungi keluarga segera/telefon.

5. Program PRS

6. Program mentor mente (abang angkat)

7. Surat amaran

8. Kaunseling

9. Program sifar ponteng

10. Gerakan Briged komuniti .


Contoh Program Menangani Masalah Disiplin

KES MEMUSNAHKAN HARTA BENDA SEKOLAH

1. PROGRAM : ‘Sekolahku Kebanggaanku’

2. MATLAMAT : Untuk mengurangkan masalah salahlaku

Memusnahkan Harta Benda Sekolah.

3. OBJEKTIF :

3.1 Mendarah dagingkan sikap kecintaan terhadap sekolah.

3.2 Mengurangkan kerosakan harta benda sekolah

3.3 Menjadikan persekitaran sekolah kondusif dalam P & P.

4. AKTIVITI :

4.1 Langkah-langkah pelaksanaan.

4.2 Mengadakan pertandingan keceriaan bilik darjah

4.3 Melaksanakan penyelenggaraan harta benda kelas dan sekolah Melaksanakan penyelenggaraan harta benda kelas dan sekolah

4.4 Melaksanakan penilaian pertandingan yang dilaksana

4.5 Pertandingan kawasan luar dari bilik darjah

5. SASARAN : Semua pelajar

6. SUMBER TENAGA : Semua guru dan staf sokongan

7. STRATEGI PELAKSANAAN :

7.1 Penubuhan jawatankuasa programMesyuarat membentuk ‘Plan Tindakan’ dan pengagihan tugas.

7.2 Menyebarkan maklumat program kepada semua guru, staf sokongan dan semua pelajar

7.3 Perlaksanaan dan tindakan

7.4 Pemantauan dan pendokumentasian

8. PENILAIAN

8.1 Bilangan kes kerosakan harta benda sekolah berkurangan

8.2 Keceriaan persekitaran sekolah dan bilik darjah meningkat

8.3 Kehadiran pelajar ke sekolah meningkat

LAWATAN PENGURUSAN BILIK DARJAH

1. PROGRAM : Lawatan berfokus

2. MATLAMAT : Pengurusan kelas yang baik

Merangsang Pembelajaran yang baik.

3. OBJEKTIF : 3.1 Untuk mempertingkatkan kesedaran tentang

pengurusan bilik darjah.

3.2 Membina budaya sayangkan sekolah

3.3 Mewujudkan perasaan kekitaan

3.4 Membina semangat kerjasama

3.5 Membuat perbandingan tentang

Kemajuan diri.

4. AKTIVITI :

5. SASARAN : 4.1 PK HEM/PK1

4.2 Penyelia petang

4.3 Guru penyelaras tingkatan

4.4 Guru tingkatan

4.5 Ketua tingkatan

6. SUMBER : PIBG

7. STRATEGI PELAKSANAAN

7.1 Kenalpasti sekolah.

Sekolah yang pernah menerima anugerah dan terbukti keberkesanannya.

7.2 Menghubungi sekolah berkenaan.

7.3 Menyediakan pengangkutan

7.4 Menyediakan tugasan pemerhatian

7.5 Lawatan

8. PENILAIAN :

8.1 Keceriaan bilik darjah bertambah baik.

8.2 Pelajar lebih bertanggungjawab dan menyayangi bilik darjah.

8.3 Pelajar menunjukkan semangat kerjasama.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANANG JAYA,

KM8, Jalan Tanjung Laboh, Kod Sekolah : JEA0023

83000 Batu Pahat, Johor, Darul Taazim. Tel : 07 - 4289169

Fax : o7 - 428879

_________________________________________________________________________________________________

SURAT PENGHARGAANRuj. Kami :

Tarikh :

Kepada :

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Tuan,

Surat Penghargaan

Nama pelajar : …………………………… No. K/P :………………………Ting : ………………

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sehubungan itu pihak sekolah mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas …………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

3. Semoga kerjasama tuan/puan akan berterusan demi meningkatkan kecemerlangan anak tuan/puan bagi kejayaan kita bersama.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

…………………………………

Pengetua

Cop bulat Sekolah

s.k : i) JPNJ (KPP HEM)

ii) Guru Kelas

RUMUSAN :

Buku Panduan Pengurusan Disiplin ini jika dilaksanakan sebagaimana yang dirancang dan dimantapkan lagi melalui penilaian dan pemantauan yang sistematik mungkin akan dapat membantu pihak sekolah dalam menangani masalah salahlaku di kalangan pelajar.

Sebagai sebuah institusi pendidikan, sekolah haruslah berperanan mendidik dan memulihkan tingkah laku negatif pelajar. Oleh itu diharapkan sebarang tindakan hendaklah mengambilkira aspek kebajikan, kesejahteraan dan kemanusiaan pelajar terlibat. Buku Panduan Pengurusan Disiplin ini, sekiranya diikuti dengan betul, akan dapat mencapai matlamat menjaga kebajikan dan kesejahteraan pelajar.

Semoga dengan pemahaman yang lebih oleh pengetua, guru besar dan guru-guru tentang prosedur-prosedur tindakan disiplin, maka dapatlah mereka menjalankan tugas-tugas mendisiplinkan pelajar dengan lebih adil, tegas dan penuh yakin serta berkesan.

Buku Panduan Pengurusan Disiplin tetap memerlukan sokongan program-program lain dari pelbagai pihak sama ada pihak jabatan, daerah , sekolah atau lain-lain lagi agar perkembangan yang seimbang seseorang pelajar sebagaimana yang dihasratkan oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan dapat dicapai.

[Iklan.......Iklan........Iklan...........sila dptkan..............iklan percuma drpd blok SMKBJ............ siapa cepat di dapat.]